Regulamin
Strony internetowej www.dobrzuszkamaluszka.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę związaną bezpośrednio jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem dobrzuszkamaluszka.pl/sklep, należący do Karoliny Kociuby, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DO BRZUSZKA MALUSZKA Karolina Kociuba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 686-16-13-049, REGON 389539631, adres do korespondencji: ul. Marii Konopnickiej 8/63, 32-300 Olkusz, numer telefonu: 726748028
 5. Dietetyk – Karolina Kociuba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie świadczenia usług dietetycznych i edukacji żywieniowej
 6. Gabinet stacjonarny – gabinet zlokalizowany pod adresem [nieaktualne] odpowiednio przystosowany i wyposażony w celu świadczenia usług dietetycznych
 7. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka: drogą elektroniczną (za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy, skrzynkę e-mail lub telefonicznie) oraz stacjonarnie w Gabinecie Dietetycznym lub siedzibie Konsumenta
 8. Warsztaty – stacjonarne wydarzenie edukacyjne prowadzone w celach profilaktyki, poprawy lub zachowania zdrowia.
 9. Usługi cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na wytwarzanie, przechowanie, przetwarzanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej
 10. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu edukacji żywieniowej, konsultacji dietetycznych, biletów na wydarzenia stacjonarne, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Standardowy system operacyjny,
  3. Standardowa przeglądarka internetowa,
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W szczególnych przypadkach korzystanie z treści cyfrowych może wiązać się z koniecznością dostępu do programu odtwarzającego określony format plików, każdorazowo jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego produktu
 5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich
 8. W przypadku promocji oprócz aktualnej ceny wyświetlana jest również cena minimalna obowiązująca w okresie ostatnich 30 dni

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta odpłatnie. Płatność pobierana jest z góry po złożeniu zamówienia.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dobrzuszkamaluszka.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Paynow, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. W przypadku konsultacji dietetycznej lub warsztatów- umowa o świadczenie usług.
 1. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych Usług. Uprawnienie to, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.

§5
Konsultacje dietetyczne 

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość zakupu konsultacji online lub stacjonarnych: w Gabinecie stacjonarnym lub w siedzibie Klienta:
  1.1. Klient wybiera dogodny termin i dodaje usługę konsultacji do koszyka na stronie Sklepu
  1.2.Następnie wypełnia wstępny formularz
  1.3. Po finalizacji koszyka zostaje przekierowany do bramki płatności Paynow, gdzie dokonuje płatności
  1.4. Po zakończeniu płatności Dietetyk w ciągu 24h podejmuje kontakt z Klientem w celu potwierdzenia wizyty i przekazania formularza wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz wskazówek dotyczących przygotowania się do konsultacji
  1.5. Najpóźniej 24h przed wizytą Klient przesyła Dietetykowi wypełniony wywiad żywieniowo-zdrowotny oraz wymagane materiały (pomiary, zdjęcia, filmy etc), niedotrzymanie tego terminu może wiązać się z anulowaniem wizyty
  1.6. Klient może anulować lub zmienić termin wizyty na inny dogodny do 24h przed konsultacją bez utraty poniesionych kosztów
  1.7.Po konsultacji w ciągu 14dni Klient otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne, zalecenia oraz propozycję dalszego terminu konsultacji. W szczególnych przypadkach zalecenia zostają wysłane dopiero po konsultacji kontrolnej, jeśli sytuacja pacjenta wymaga doprecyzowania i dodiagnozowania np. przez spotkanie nie tylko z rodzicem dziecka, ale również z samym pacjentem.
 2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do anulowania konsultacji lub zmiany terminu na inny dogodny dla Klienta z powodów losowych
 3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi jeżeli wykracza ona poza zakres jego kompetencji lub zebrane informacje budzą uzasadnione wątpliwości co do swojej prawdziwości lub stanu zdrowia Klienta.
 4. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych w dziedzinie dietetyki.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania zaleceń przygotowanych przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia
 6. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 7. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 8. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że strony ustalą inaczej.
 9. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu i zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych

§ 6
Warsztaty

 1. Na stronie Sklepu Klient ma również możliwość zakupu biletów wstępu na Warsztaty organizowane stacjonarnie.
 2. Bilet wstępu upoważnia do udziału w warsztatach jedną pełnoletnią osobę
 3. W ramach Warsztatów Dietetyk zapewnia materiały szkoleniowe i promocyjne
 4. Klient jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Warsztatach i zwrotu biletów bez utraty kosztów do 48h przed wydarzeniem, po tym czasie rezygnacja wiąże się z utratą poniesionych przez Klienta kosztów
 5. Warunkiem wzięcia Udziału w Warsztatach jest posiadanie biletu wstępu, zaakceptowanie Regulaminu i zgoda Klienta lub wyznaczonego przez niego uczestnika Warsztatów na rozpowszechnianie wizerunku w Social Media i na stronie internetowej Dietetyka.

§ 7
Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online, ebook itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §10

§ 8
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności na konto bankowe nr: mBank 87 1140 2004 0000 3402 8173 5780
 3. Zalecenia pisemne zostaną wysłane Klientowi do 14 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji lub od odesłania kwestionariusza żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku), z zastosowaniem punktu 1.7 § 5.
 4. Klient jest uprawniony do zakupu vouchera na usługi w postaci kodu przesyłanego w formacie pdf na e-mail, warunki i termin wykorzystania są każdorazowo szczegółowo opisane na stronie produktu.
 5. Nie ma możliwości płatności gotówką, również za usługi stacjonarne.

§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł z Dietetykiem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku pakietów konsultacji zwracana kwota jest obliczana proporcjonalnie z zastosowaniem obniżki wobec cen pojedynczych konsultacji

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem dobrzuszkamaluszka.pl/polityka-prywatnosci

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Dietetyk weryfikuje opinie dodawane na stronie Sklepu, w portalu Facebook i wizytówce Google, na podstawie posiadanych podstawowych danych osobowych (adresu email oraz imienia i nazwiska) przypisanych do złożonych i zrealizowanych zamówień.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2024r.